0
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਮਰੋ ਔਸਤ 0 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 0
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 39 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
죽지 않는 엑스트라 ; Neverdie ਵਾਧੂ
ਲੇਖਕ
ਕਲਾਕਾਰ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮਾਨਹਵਾ