0
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਕਲਾਸ 5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਔਸਤ 0 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 0
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 712 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
3학년 5반
ਲੇਖਕ
ਕਲਾਕਾਰ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮਾਨਹਵਾ