0
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਔਸਤ 0 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 0
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 269 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
골라먹는 세 모녀
ਲੇਖਕ
ਕਲਾਕਾਰ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮਾਨਹਵਾ