5
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮੇਰਾ ਹਥੌੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਸਤ 5 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 1
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 399 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
내 망치 어디갔어?
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮਾਨਹਵਾ