0
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਜੋ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਸਤ 0 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 0
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 14 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
四度目は嫌な死属性魔術師, Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi
ਲੇਖਕ
ਕਲਾਕਾਰ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮੰਗਾ