0
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਰੀਗਰੈਸਰ ਹਦਾਇਤ ਮੈਨੂਅਲ ਔਸਤ 0 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 0
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 54 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
회귀자 사용설명서
ਲੇਖਕ
ਕਲਾਕਾਰ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮਾਨਹਵਾ