0
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਸੇਕਾਕੂ ਚੀਟ ਵੋ ਮੋਰਾਟੇ ਇਸੇਕਾਈ ਨੀ ਟੇਨੀ ਸ਼ੀਤਾ ਨ ਡਕਾਰਾ, ਸੁਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਇਕਿਤੇਮਿਤਾਈ ਔਸਤ 0 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 0
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 102 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
せ っ か く チ ー ト を 貰 っ て 異 世界 に 転 移 し た ん だ か ら, 好 き な よ う に 生 き て み た い ਕਾਮਿਕ, 모처럼 치트 를 받아서 이 세계 에 전이 했으니 까, 맘대로 살고 싶어, ਕਿਉਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਲੇਖਕ
ਕਲਾਕਾਰ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮੰਗਾ